กองทุนคุ้มครองเด็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 10:16 น.

 

กองทุนคุ้มครองเด็ก

 

ความเป็นมาและความสำคัญ

กองทุนคุ้มครองเด็กได้จัดตั้งขึ้นตามบทกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 8โดยการตราพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงสภาพสังคมในปัจจุบันซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมซึ่งพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ ได้ระบุถึงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน การปฏิบัติต่อเด็ก การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก การกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดต่อเด็ก โดยการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองเด็กขึ้นเพื่อเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก หรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก รวมทั้งสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลไกในการบริหารจัดการและการดำเนินการดังกล่าวให้ลุล่วงสมประโยชน์อย่างแท้จริง

กองทุนคุ้มครองเด็กได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ปี 2550 นับเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วโดยได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งทุนในการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านเด็กให้แก่องค์กรภาคเอกชนที่ขาดแหล่งทุนในการทำงานและทำหน้าที่เป็นแหล่งทุนเสริมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว ซึ่งนับว่ากองทุนฯ เป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่น ให้เกิดการบูรณาการในการทำงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ภารกิจหลัก(Mission)

ภารกิจสำคัญในการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วย
1. ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว รวมทั้งครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
2. ให้การสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กและครอบครัว รวมทั้งครอบครัวอุปถัมภ์ตามคำสั่งศาล
3. ให้การสนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็กแก่องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์หลัก(Main Objectives)

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก และครอบครัวรวมทั้งครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

แนวทางการปฏิบัติงานกองทุน (กองทุนคุ้มครองเด็ก)

แนวทางการปฏิบติงานกองทุน (กองทุนคุ้มครองเด็ก)

แบบสรุปอนุมัติการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ กองทุนคุ้มครองเด็ก

แบบฟอร์ม คคด.01 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก

แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคด.02) (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ คคด.04)

แบบรายงานความก้าวหน้าระหว่างการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ คคด.11)

แบบรายงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก

แบบรายงานการคุ้มครองสวัสดิภาพ (แบบ คคด.12)

แบบสรุปอนุมัติการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ กองทุนคุ้มครองเด็ก

แบบสรุปอนุมัติการช่วยเหลือฯ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 13:39 น.