สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน